خصلتهای پنجگانه منتخبی از کتاب خصال شیخ صدوق

بسیار گریه‏کنندگان پنج بودند-

امام ششم فرمود پنج کس بسیار گریه‏کننده بودند حضرت آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه زهرا دختر محمد و على بن الحسین (ع) آدم براى بهشت باندازه‏اى گریست که رد اشک چون رودخانه بر گونه‏اش در افتاد، یعقوب باندازه‏اى بر یوسف خود گریست که دیده‏اش رفت تا آنکه باو گفتند بخدا همیشه در یاد یوسف خود هستى تا آب شوى یا هلاک شوى یوسف از دورى یعقوب گریست تا زندانیان در آزار افتادند و باو گفتند یا شب گریه کن روز آرام باش یا روز گریه کن و شب آرام باش با آن‏ها ساخت که در یکى از آن‏ها بگرید، فاطمه زهراء براى رسول خدا گریست تا اهل مدینه در آزار افتادند و عرض کردند ما را از گریه خود آزار دادى، آن حضرت روزها از شهر بیرون میرفت بگورستان شهیدان و تا میخواست میگریست و سپس بر مى‏گشت.

على بن الحسین بیست تا چهل سال بر پدرش حسین گریست، هیچ خوراکى جلوش نمیگذاشتند جز آنکه مى‏گریست تا آزاد کرده‏اش عرض کرد آقا من مى‏ترسم شما در شمار هالکان شمرده شوى، فرمود من از غم و اندوه خود بخدا شکوه میکنم، من چیزى میدانم که شما نمى‏دانید من هیچ گاه قتلگاه فرزندان فاطمه را بیاد نمى‏آورم جز آنکه گریه گلویم را میگیرد.

پنج گناه کبیره ‏اند-

امام ششم فرمود ما در کتاب على (ع) یافته‏ایم که پنج گناه کبیره‏اند یکم شرک بخداى عز و جل دوم حق نشناسى پدر و مادر و ربا خوارى پس از فهم حکم آن و گریختن از جبهه جنگ دینى، توطن در کشور کفرستان پس از کوچ بکشور اسلام.

عبید بن زیاد گوید بامام ششم گفتم مرا از گناهان کبیره آگاه کن فرمود آن‏ها پنجند و همان گناهانند که خدا در کیفر آن‏ها دوزخ را لازم دانسته خدا فرموده آنان که بستم مال یتیمان را میخورند همانا آتش در شکم خود جا میدهند و در دوزخ میسوزند در سوره نساء آیه 10 فرموداى آن کسانى که ایمان آوردید از خدا بترسید و ربا خوارى را واگذارید تا آخر آیه در سوره بقره آیه 275 و متهم کردن زنان پاکدامن شوهردار مؤمن بزنا و بعمد مؤمن را کشتن براى دیندارى او.

شرایط دوستى پنج است-

امام ششم فرمود دوستى شرایطى دارد هر کس این شرایط را ندارد او را دوست کامل مدان و هر کس هیچ یک از آن شرایطى ندارد هیچ درجه‏اى از دوستى را ندارد

یکم اینکه پنهان و آشکارش براى تو یکى باشد دوم آنکه آراستگى تو را آراستگى خودش بداند و ننگینى تو را ننگینى خودش سوم آنکه دارائى و منصب او را دیگرگون نکند چهارم آنکه آنچه را مى‏تواند از تو دریغ ندارد پنجم آنکه درگاه شکستهاى روزگار تو را رها نکند.

مؤمن در امواج پنج نور میغلطد-

امام یکم فرمود مؤمن در امواج پنج نور مى غلطد، در آمدنش نور است، بیرون شدنش نور است، دانشش نور است، سخنش نور است، منظره او در روز قیامت نور است.

ستون‏هائى که سازمان اسلام بر آن استوار است پنجست-

امام پنجم فرمود سازمان اسلام بر پنج پایه است، بر پا داشتن نماز، دادن زکاة، حج خانه کعبه، روزه ماه رمضان، دوستى ما خانواده در چهار تاى آن رخصت و تخفیفى داده شده ولى در ولایت تخفیفى نیست، کسى که مال ندارد زکاة بر او نیست، کسى که مال ندارد حج بر او نیست، کسى که بیمار است نماز را نشسته مى‏خواند روزه رمضان را افطار میکند ولى تندرست یا بیمار دارا باشد یا ندار ولایت و دوستى ما را لازم دارد،

خداى عز و جل در شبانه روز پنج نماز بر بندگانش فرض کرده-

امام ششم فرمود براستى خداى عز و جل پنج نماز در بهترین ساعت‏هاى شبانه روز بر شما فرض کرده بر شما باد که پس از نمازها دعا کنید.

نماز را بواسطه نقصانى که در آن واقع شود نباید اعاده کرد مگر از پنج چیز

امام ششم فرمود نماز اعاده نشود مگر از پنج چیز، طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود، سپس فرمود قرائت به دستور پیغمبر است، تشهد دستور پیغمبر است و تکبیر سنت است، دستور پیغمبر فریضه خدا را در هم نشکند.

شرح این روایت در موضوع خلل و نقصانى که در نماز واقع شود شاهکار بزرگى است و فقهاء قواعد بسیارى از آن استفاده کرده‏اند که ما بطور اختصار آنها را بیان میکنیم.

1- شرائط و مقدمات نماز که شش است با مقارنات و اجزاء داخلى نماز که یازده است دو قسمند یک قسم آن‏ها در قرآن مجید بیان شده و آنها را فریضه نامند و یک قسم را پیغمبر دستور داده و آنها را سنت نامند یعنى روش پیغمبر اسلام.

2- آنچه فریضه قرآنیست رکن و اساس سازمان نماز است و بهیچ عذرى نمیشود صرف نظر از آنها کرد و در صورتى که از روى فراموشى یا جهالت در نماز مراعات نشد وقتى شخصى متوجه آن نقصان گردید باید آن را جبران کند و نماز را از سر بخواند ولى آنچه را پیغمبر بطور لزوم دستور داده رکن و جزء اساس سازمان نماز نیست بلکه از آداب آن محسوب شود و در حال تذکر باید آن را مراعات کرد و نمیشود عمدا از آن صرف نظر کرد ولى اگر از روى فراموشى یا نادانى ترک شد موجب بطلان نماز نیست.

3- سه تا از شرائط و مقدمات نماز که عبارت از طهارت (غسل وضوء تیمم) و اوقات پنجگانه و قبله باشند و دو تا از اجزاء داخلى نماز که عبارت از رکوع و سجود باشند در قرآن مجید دستور داده شده و فریضه‏اند ولى قرائت حمد و سوره و تشهد و تکبیر و سنت دستور پیغمبرند و رکن نماز نیستند.

4- در صورتى که قرائت فراموش شد و نمازگزار برکوع رفت و یادش آمد یا تشهد فراموش شد و بعد از رکوع رکعت سوم در یاد آمد محلش گذشته باید نماز را تمام کرد و نمیشود رکوع یا سجود را شکست و آنها را تدارک کرد.

5- مقصود از طهور در این جا وضوء و غسل و تیمم است نه طهارت از نجاست که از شرائط غیر رکنى نماز است، این مختصریست از شرح این حدیث و فروع و تفصیلات بسیارى دارد که ما در کتاب فقه فارسى با مدارک آنها را ذکر کرده‏ایم.

پنج کسند که شیطان در آنها راه چاره‏اى ندارد-

امام ششم فرمود شیطان گوید با اینکه همه مردم در زیر دست منند پنج کسند که در آنها چاره‏اى ندارم، هر کس از روى راستى و دل پاک بخدا پناه برد و در همه کارهایش به او اعتماد کرد، هر کس در شب و روز خود بسیار تسبیح گوید، هر کس در گاهى کک مصیبت بیند، بیتابى نکند، هر کس بآنچه خدا بهره‏اش داده خشنود باشد و غم روزى نخورد.

هر کس بازرگانى کند باید از پنج خصلت کناره کند-

رسول خدا (ص) فرمود هر کس خرید و فروش کند باید از پنج خصلت کناره کند و گر نه نه بخرد و نه بفروشد، ربا، سوگند، عیب جنس را پوشاندن، تعریف جنس درگاه فروختن آن، بدگوئى از جنسى که میخواهد بخرد.

پنج چیز روزه را باطل کنند-

امام ششم فرمود پنج چیز روزه روزه‏دار را باطل کنند خوردن، آشامیدن، جماع کردن، سر زیر آب فرو بردن، دروغ بستن بخدا و رسولش و امامان.

پنج میوه در دنیا از میوه‏هاى بهشتى است-

امام ششم فرمود پنج میوه دنیا از میوه‏هاى بهشتى است انار ملس. سیب. به، انگور. خرماى مشان.

شرح‏

مشان یک نوع خرماى بسیار خوب است.

کمال دین مسلمان در پنج خصلت شناخته شود-

امام چهارم همیشه مى‏فرمود که شناسائى بکمال دین مسلمان از این راه است که سخن بیهوده نگوید و کم مجادله کند و حلیم و صبور و خوش‏خلق باشد.

خوشا کسى که 5 خصلت در او است-

عیسى بن مریم فرمود خوشا کسى که خاموشیش فکر است و نگاهش عبرت است و در خانه‏اش بنشیند و بر گناه خود بگرید و مردم از دست و زبانش آسوده باشد.

شیعه جعفر بن محمد کسى است که در او 5 خصلت باشد-

امام ششم فرمود همانا شیعه جعفر کسى است که شکم و فرج خود را از حرام نگهدارد و بسیار کوشش کند و براى آفریننده خود کار کند و بثواب او امیدوار باشد و از شکنجه‏اش ترسان باشد،

دستور رسیده که مجد خدا را در 5 جمله ادا کنید-

ابى حمزه ثمالى گوید بامام چهارم گفتم شما میفرمائید خدا را به 5 جمله تمجید کنید چیست آن 5 جمله؟ فرمود چون بگوئى سبحان اللَّه و بحمده خدا را از آنچه خدانشناسان گویند بالاتر برده‏اى، چون بگوئى‏ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ وحده لا شریک له کلمه اخلاص را گفتى، هیچ بنده‏اى که بزرگى خواه و ستمگر نباشد آن را نگوید جز آنکه خدا از آتش دوزخ آزادش کند، هر کس بگوید لا حول و لا قوة الا باللَّه کار خود را بخدا واگذارده هر کس بگوید استغفر اللَّه و اتوب الیه بزرگى فروش و ستمگر نیست، بزرگى فروش کسى است که اصرار بگناه میورزد و هواى نفسش بر او غالب است و دنیاى خود را بر آخرتش مقدم میدارد کسى که بگوید الحمد للَّه هر نعمتى که خدا بر او دارد ادا کرده‏

پیغمبران اولو العزم پنجند-

امام پنجم فرمود پیغمبران اولو العزم پنجند: نوح، ابراهیم موسى، عیسى، محمد (ص)

شرح‏

مقصود از پیغمبران اولو العزم آنانند که صاحب شریعت بزرگ و عمومى بوده‏اند و دین آنها بر همه افراد بشر فرض بوده و ناسخ دین پیغمبران پیش از خود بوده‏اند و در نشر دین‏بسیار پایدارى نموده و رنج فراوان برده و در برابر آزار فراوانى که از امت خود دیده‏اند شکیبائى داشته‏اند و سائر پیغمبران از شریعت آنها پیروى میکرده‏اند.

درهاى آسمان در 5 وقت باز میشوند-

براستى امام یکم در ضمن آنچه باصحابش آموخت فرمود درهاى آسمان در پنج وقت باز میشوند، گاه آمدن باران، گاه یورش دلیران، گاه گفتن اذان، گاه خواندن قرآن، در آغاز ظهر و دمیدن سپیده صبح.

در گفتار نیک 5 خصلت است‏

امام پنجم فرمود گفتار نیک دارائى را بیفزاید، روزى را فراوان کند، مرگ را پس اندازد، شخص را محبوب خانواده کند و ببهشت ببرد.

در ماه رمضان بامت پیغمبر 5 چیز داده شده که بهیچ امت پیغمبرى داده نشده‏

پیغمبر فرمود در ماه رمضان 5 چیز بامت من داده شده که بامت هیچ پیغمبرى پیش از من داده نشده یکم در شب اول ماه رمضان خداوند به آنها نظر لطف کند و هر کس مورد نظر لطف خدا شد هرگز او را عذاب نکند.

دوم در شامگاه بوى دهانشان نزد خدا از بوى مشک پاکیزه‏تر باشد، سوم فرشتگان در شبانه‏روز براى آنها آمرزش خواهند.

چهارم خدا ببهشت دستور دهد که آمرزش بخواه براى بندگانم و خود را براى آنها آراسته کن تا رنج و آزار دنیا از آنها برود و وارد ببهشت من و پذیرائى گرم من گردند.

پنجم آنکه در شب آخر ماه همه گناهانشان آمرزیده شود، مردى عرض کرد در شب قدر یا رسول اللَّه؟ فرمود نمیدانى که کارگران چون کار خود را تمام کردند مزدشان را دریافت کنند؟

 

/ 4 نظر / 64 بازدید
سلام

متشکر.. اولین باری که اومدم ولی خیلی عالیه.. آهنگهای حامد زمانی ندارید.. ببخشید سایت یا وبلاگت ویروسی هست.

سجاد

ببخشید وبلاگت

سجاد

متشکر.منو راهنمایی کردین الان میبینم دیگه ویروسی نیست.. بازم ازتون ممنونم..

هدی

سلام . عالی بود لذت بردم .