خصلتهای دوگانه منتخبی از کتاب خصال شیخ صدوق(ره)

 هیچ قدمى پیش خدا از دو قدم محبوبتر نیست هیچ جرعه‏اى پیش خدا از دو جرعه محبوبتر نیست، هیچ قطره‏اى پیش خدا از دو قطره محبوبتر نیست‏

ابى حمزه ثمالى گوید از امام چهارم شنیدم میفرمود، هیچ قدمى پیش خداى عز و جل محبوبتر از دو قدم نیست قدمى که مؤمن برمیدارد و با آن رخنه صف جهاد را ترمیم میکند و قدمى که طى طریق میکند و میرود بسوى خویشاوندى که قطع رحم کرده تا او را استمالت و محبت نماید، هیچ جرعه‏اى محبوبتر نیست پیش خدا از دو جرعه، جرعه خشمى که مؤمن بحلم خود فرو دهد و جرعه ناگوار مصیبتى که بصبر خود تحمل کند، هیچ قطره‏اى نزد خدا از دو قطره محبوب‏تر نیست، قطره خونى که در راه خدا ریخته شود و قطره اشکى که در دل شب براى خدا جارى گردد.

شیطان دو خصلت را بنوح یادآورى کرد

امام ششم فرمود چون کشتى نوح بزمین فرود آمد شیطان خدمت نوح رسید و عرضکرد در روى زمین کسى نیست که بیش از تو مرا ممنون کرده باشد چون که بر هلاک این فاسقان نفرین کردى و مرا از آنها راحت نمودى میخواهى دو خصلت بتو یاد دهم؟ از حسد دورى کن زیرا همان حسد است که مرا باین روز سیاه نشانده از حرص دورى کن که حرص آدم را از بهشت رانده و درمانده کرد.

دو گرسنه هستند که سیر نمیشوند

امام ششم فرمود دو گرسنه سیر نمیشوند، گرسنه علم و گرسنه مال.

دو خصلت از حقیقت ایمانند

امام ششم فرمود از حقیقت ایمان این است که حق را اگر چه زیانت کند بر باطل مقدم دارى اگر چه سودت دهد، دیگر اینکه گفتارت از علمت بیش نباشد.

دو خصلت جلب روزى میکنند

امام ششم فرمود شستن ظرفها و جاروب کردن پیشگاه خانه جلب روزى میکنند.

حد واجب خرج عیال میان دو حد مکروهست- عیاشى میگوید-

از حضرت رضا (ع) رخصت خواستم راجع باندازه نفقه بر عیال فرمود بین دو مکروه، عرضکردم قربانت بخدا دو مکروه را نمیدانم فرمود بلى خدا بتو رحمت کند آیا نمیدانى که خداى عز و جل بد دارد اسراف و امساک را فرمود آنچنان کسانى که چون انفاق کنند اسراف نورزند و امساک نکنند و میان این دو در حد اعتدال مى‏باشند.

دو خصلت در عوض دو خصلت است‏

امام ششم فرمود نیکى کنید در حق پدرانتان تا در عوض فرزندان شما بشما نیکوئى کنند و از زنان مردم پارسا باشید تا از زنان شما پارسا باشند.

پدرى که عاق فرزند مى‏شود

رسول خدا فرمود چنانچه فرزند عاق پدر و مادر مى‏شود در صورتى که حقوق آنها را ادا نکند پدر و مادر هم عاق فرزند میشوند در صورتى که فرزند صالح باشد و حقش را ادا نکنند.

شفاعت پیغمبر شامل دو شخص نشود

رسول خدا فرمود شفاعت من شامل دو کس نگردد، یار پادشاه ستمکار بى‏رحم و دیندار افراطى که از غلو در دین از دین خارج شود.

شرح- مانند خوارج نهروان که از کثرت سجده و عبادت پیشانیشان پینه داشت و از فرط احتیاط بى‏جا امیر المؤمنین را تکفیر کردند، از دانه خرماى پوسیده زیر نخل احتراز میکردند و خباب بن ارت صحابه پیغمبر را سر میبریدند و شکم زن آبستنش را میدریدند.

پیغمبر در امت خود دو یادگار واگذارد

پیغمبر فرمود من در میان شما دو یادگار وامیگذارم که هر یک از دیگرى مفیدتر و سربلندتر است یکى کتاب خدا رشته‏اى که از آسمان تا زمین کشیده است و دیگرى عترت خودم، این هر دو از هم جدا نشوند تا در سر حوض کوثر بر من وارد شوند، راوى گوید بابى سعید خدرى گفتم عترت پیغمبر کیست گفت اهل بیت آن حضرت.

دو خصلت در مسلمان جمع نشود

رسول خدا فرمود بخل و بد خلقى در مسلمان جمع نشود.

در دل بنده خدا دو خصلت با هم سازش ندارند

رسول خدا فرمود هرگز بخل شدید و ایمان در دل بنده‏اى جمع نشوند.

مردم بدو چیز بیشتر وارد دوزخ و بدو چیز بیشتر از همه چیز وارد بهشت میگردند

پیغمبر فرمود اول چیزى که امت مرا وارد دوزخ میکند دو میان تهى است عرضکردند یا رسول اللَّه دو میان تهى کدامست فرمود فرج و شکم و بیشتر چیزى که بواسطه آن داخل بهشت میشوند پرهیزکارى و خوش‏خلقى است.

خدا دو ترس و دو آرامى را براى بنده‏اش جمع نمیکند

رسول خدا فرمود خداى تبارک و تعالى فرموده بعزت و جلالم دو ترس و دو آرامش را براى بنده خود جمع نکنم.

اگر در دنیا آسوده است روز قیامتش مى‏ترسانم و اگر در دنیا ترس از من دارد روز قیامتش آسوده دارم.

 

/ 0 نظر / 80 بازدید