خصلتهای هفت گانه منتخبی از کتاب خصال شیخ صدوق

رسول خدا هفت سفارش به ابوذر کرد.

ابو ذر گوید رسول خدا بمن هفت سفارش کرد، بمن سفارش کرد که بزیر دستان خود نگاه کنم نه ببالادستان خود، بمن سفارش کرد مسکینها را دوست دارم و بآنها نزدیک شوم. بمن سفارش کرد حق بگویم اگر چه تلخ باشد. بمن سفارش کرد با خویشان خود گرمى کنم اگر چه بمن پشت گردانند. بمن سفارش کرد در باره خداپرستى از سرزنش نهراسم. بمن سفارش کرد که بسیار بگویم لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظیم زیرا که آن از گنجهاى بهشت است.

هر کس هفت صفت را دارا باشد حقیقت ایمانش کامل است‏

امام یکم فرماید پیغمبر (ص) در ضمن سفارشات خود بمن فرمود اى على هفت صفت است که در هر کس باشد حقیقت ایمان را کامل کرده و درهاى بهشت برایش گشوده است، کسى که وضو را کامل بگیرد نمازش را نیکو بخواند زکاة مالش را بدهد، خشمش را نگهدارد، زبانش را حفظ کند، براى گناهش آمرزش طلبد براى خاندان پیغمبرش حق نصیحت بجاى آورد.

هر کس ماه رمضان را روزه دارد هفت خصلت برایش ثابت شود

امام یکم در حدیثى طولانى فرماید: رسول خدا فرمود هیچ مؤمنى نیست که براى خوشنودى خدا ماه رمضان را روزه دارد جز آنکه خداوند تبارک و تعالى هفت خصلت برایش ثابت دارد. اول آنچه از حرام در تنش باشد آب شود، دوم برحمت خدا نزدیک شود، سوم گناه حضرت آدم را کفاره داده، چهارم خدا سختى مرگ را بر او آسان کند. پنجم در روز قیامت از گرسنگى و تشنگى در امان است. ششم خدا از خوراکهاى پاکیزه بهشت باو بخوراند. هفتم برگ بیزارى از آتش دوزخ باو بدهد.

در روز قیامت عذاب هفت کس سخت‏تر باشد.

مردى از اصحاب امام ششم گوید از آن حضرت شنیدم میفرمود معذب‏ترین مردم در روز قیامت هفت کسند نخست آن پسر آدم که برادرش را کشت، نمرودى که با حضرت ابراهیم در باره خدا محاجه کرد، دو تن از بنى اسرائیل که یکى آنها را یهودى کرد و دیگرى آنها را نصرانى نمود، فرعونى که گفت من پروردگار والاى شمایم،

دو تن از این امت شرح چون دین حق که هر پیغمبرى از جانب خداوند نشر میکرده دین پاک و توحید و اسلام خالص بوده یهودیت که آمیخته بشرک و خرافات شد بواسطه مرد بدعت‏گذارى بوده و شاید مقصود از آن سامرى باشد چنان که نصرانیت که عقیده خود را خدائى عیسى یا سه خدا آب و ابن و روح القدس قرار داده بواسطه مرد بدعت‏گذارى بود که شاید بولس باشد، در این امت هم دو مرد که خلافت پیغمبر را غصب کردند باعث فتنه و فساد و سبب بدعت و ارتداد شدند و با آنها در عذاب شریکند.

سجده بر هفت عضو است‏

امام پنجم فرمود سجده بر هفت عضو است پیشانى و دو کف و دو سر زانو و دو انگشت بزرگ پاها و سر بینى را بخاک برسانى آن هفت واجب‏ است ولى بینى را بخاک رساندن مستحب است.

مؤمن کسى است که هفت خصلت داشته باشد.

امام یکم فرمود مؤمن کسیست که کسبش پاک و خلقش نیک و باطنش درست باشد زیادى مالش را در راه خدا بدهد و پر نگوید و مردم را از شر خود نگهدارد و از طرف خود به آنها حق بدهد.

هفت دسته از علماء در دوزخند.

امام ششم فرمود پاره‏اى از علماء میخواهند علم خود را گنج کنند و مردم از آن استفاده نکنند اینها در طبقه اول دوزخند، پاره اى از علماء چون پند داده شوند به دماغشان بر میخورد و چون پند دهند سختى می کنند اینها در طبقه دوم دوزخند، پاره‏اى از علماء اشراف ‏منشند و ثروتمندان و اشراف براى یاد دادن علم اهل میدانند ولى مساکین را اهل نمیدانند اینها در طبقه سوم دوزخند، پاره‏اى از علما، پادشاه منش و جبارند اگر بگفته آنها اعتراضى شود یا در خدمت آنها کوتاهى شود غضب میکنند اینها در طبقه چهارم دوزخند، پاره‏اى از علماء احادیث یهود و نصارى را بدست مى‏آورند تا علم خود را تقویت کنند و حدیث خود را بسیار نمایند اینها در طبقه پنجم از دوزخند، پاره‏اى از علماء خود را مرجع قرار میدهند و میگویند احکام خود را از ما بپرسید با اینکه شاید یک کلمه درست دریافت نکردند خدا بخود بندى را دوست ندارد اینها در طبقه ششم دوزخند، پاره‏اى از علماء علم خود را وسیله نمایش مردانگى و خردمندى قرار داده‏اند اینها در طبقه هفتم از دوزخند.

شرح‏

مقصود از دسته هفتم کسانیند که علم و دین را با عرفیات و عقول مردم تطبیق میکنند و بواسطه آن احکام حق را تغییر و تبدیل میدهند.

چون خدا بر امتى خشم کند و بعذابى آنها را هلاک نکند هفت بلا بر آنها مسلط کند.

رسول خدا (ص) فرمود چون خدا بر امتى خشم کند و عذابى بر آنها نفرستد که هلاک شوند نرخهاى آنها گران شود و عمرهاى آنها کوتاه شود و بازرگانانشان سود نبرند و میوه‏هاى آنها پاکیزه و فراوان نشود و جویهاى آنها شاداب و سرشار نشود و بارانهاى موسمى از آنها دریغ شود و بدان آنها بر سرشان مسلط گردند.

دوستى پیغمبر و خاندانش در هفت جا سود میدهد.

رسول خدا فرمود دوست داشتن من و دوست داشتن خاندان من در هفت مقام که هراسى بس بزرگ دارند سودمند است، نزد مردن و در گور و در بر خاستن از گور و در هنگام دریافت نامه اعمال و در وقت حساب و نزد سنجیدن کارهاى خوب و بد و درگذشتن از صراط.

در شیعه هفت خصلت است-

امام پنجم فرمود همانا پیروان و شیعیان على کسانى هستند که در دوستى ما جان خود را بیکدیگر می بخشند و بدوستى ما با یک دیگر دوست میشوند و براى زنده کردن و برپا داشتن مسلک ما یک دیگر را دیدن می کنند و با هم رفت و آمد می نمایند اگر به خشم آیند ستم روا نمیدارند و اگر پسندیدند و خوششان آمد از حد بدر نمیروند و اسراف کارى نمیکنند، براى همسایگان خود برکت میباشند و براى کسانى که آمیزش دارند سلامت و آسایشند

حدیث هفت صندوقى که در دوزخ است-

اسحق بن عمار بن صیرفى در حدیث طولانى از امام هفتم روایت کرده که فرمود اى اسحق براستى در دوزخ یک وادى است که سقر نام دارد از روزى که خدایش آفریده تاکنون ندمیده و اگر خدا اذنش دهد که باندازه سوزنى بدمد آنچه بر روى زمین است میسوزد اهل دوزخ از سوزش و گند و پلیدى و عذاب این وادى پناهنده میشوند و در این وادى کوهى است که اهل وادى از سوزش و گند و پلیدى و عذاب آن پناهنده میشوند و در آن کوه یک دره‏اى است که اهالى آن کوه از سوزش و گند و پلیدى و عذاب آن پناهنده میشوند و در آن دره چاهى است که اهل دره از سوزش و گند و پلیدى و عذاب آن پناهنده میشوند و در آن چاه مارى است که اهل چاه از بدى و کند و پلیدى و زهرى که در دندانش تعبیه شده پناهنده میشوند و در شکم آن مار هفت صندوق است که پنج تن از امتهاى پیشین و دو تن از این امت در آن صندوقها جا دارند. گوید عرض کردم قربانت آن پنج تن کیانند؟ و این دو کیانند؟

فرمود آن پنج قابیل است که هابیل را کشته و نمرود است که با ابراهیم در موضوع پروردگار محاجه کرد و گفت منم که زنده میکنم و میمیرانم و فرعون است که گفت من پروردگار برتر شمایم و یهود است که مذهب یهودى را بدعت گذارد و بولس است که نصرانیت را در کیش مسیح پدید آورد و از این امت دو تن اعرابیند که از دل ایمان نداشتند.

جبرئیل از طرف خداى عز و جل جلاله خبر آورد که به شیعیان على (ع) هفت خصلت عطا شده.

جابر بن عبد اللَّه انصارى گوید یک روز نزد پیغمبر (ص) بودم که روى مبارک خود بسوى على بن ابى طالب (ع) نمود و فرمود این جبرئیل است که از سوى خدا جل جلاله بمن خبر میدهد که از روى حقیقت هفت خصلت به شیعیان و دوستان تو عطا شده، آسانى هنگام مردن: آرامى دل هنگام رمیدن و وحشت مردم، روشنى در هنگام تاریکى، ایمنى در هنگام فزع و برابرى در میزان عمل و گذشتن‏

از پل صراط و رفتن در بهشت پیش از مردم در حالى که نور ایمان پیشاپیش و در سمت راست آنان میشتابد.

کسى که روایت کرده که خاندانى که آیه تطهیر در باره آنها نازل شده هفت کس بودند-

عمرة دختر افعى گوید شنیدم ام سلمه رضی الله عنه میفرمود این آیه (33 سوره احزاب) همانا خدا خواسته است که پلیدى و نکوهش را از شما خاندان ببرد و یکباره شما را پاکیزه کند، ام سلمه گفت در میان خانه هفت کس بودند رسول خدا و جبرئیل و میکائیل و فاطمه و حسن و حسین (ع) و من بر در خانه بودم عرض کردم یا رسول اللَّه من از خاندان نیستم؟ فرمود تو از همسران پیغمبرى و نفرمود تو از خاندانى.

/ 0 نظر / 91 بازدید