خصلتهای چهارگانه منتخبی از کتاب خصال شیخ صدوق

بهترین زنان اهل بهشت چهارند

ابن عباس گفت رسول خدا بر زمین چهار خط کشید و فرمود میدانید این چیست؟ گفتند خدا و رسولش داناترند، فرمود بهترین زنان بهشت چهارند، خدیجه دختر خویلد؛ فاطمه دختر محمد،

خداى تبارک و تعالى چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده.

امام اول فرمود خداى تبارک و تعالى چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده رضاى خود را در همه طاعتها هیچ طاعتى را کوچک نگیر شاید رضاى خدا در همان باشد و تو ندانى، خشم خویش را در همه گناهان پنهان کرده ‏هیچ گناهى را کم مشمار شاید خشم خدا در همان باشد و تو ندانى اجابت خود را در همه دعاها پنهان کرده هیچ دعائى را کوچک مشمار شاید استجابت را دریافت کند و تو نمیدانى دوست خود را در همه بندگانش پنهان کرده هیچ بنده خدائى را پست مشمار بسا همان دوست خدا باشد و تو ندانى.

خداى عز و جل به موسى (ع) چهار سفارش کرد

امام اول فرمود، خداى تبارک و تعالى بموسى گفت سفارش مرا در چهار چیز نگهدار اول آنکه تا گناهان خود را آمرزیده ندانى بعیوب دیگران نپرداز دوم تا میدانى گنج هاى من ته نکشیده غم روزى مخور سوم تا سلطنت من بر جا است به دیگرى امیدوار نباش چهارم تا شیطان نمرده از مکرش آسوده مباش.

چهار خصلت است که هر که دارا شود در نور اعظم خدا است

رسول خدا فرمود چهار خصلت است که هر که دارا باشد در نور اعظم خدائیست، کسى که سرانجام کارش گواهى به یگانگى خدا و پیغمبرى من باشد، کسى که چون مصیبتى به وى رسد گوید ما از آن خدائیم و بسوى حضرت او بازگشت مى‏کنیم؛ کسى که چون خیرى دریابد گوید حمد مر خداى جهانیان راست، کسى که چون گناهى کند گوید از خدا آمرزش می خواهم و بسوى او بازگشت کنم.

هر که داراى چهار خصلت باشد اسلامش کامل است

امام چهارم فرمود چهار خصلت را هر که دارا شود اسلامش کاملست و گناهانش بریزد و پروردگار عز و جل خود را ملاقات مى‏کند و خدا از او خشنود است، هر که براى خدا بهر چه براى مردم تعهد کرده وفا کند و زبانش با مردم راست باشد و از هر کار زشتى پیش خدا و مردم شرم کند و با خانواده خود خوش رفتارى کند.

چهار سرشت به چهار خانه در بهشت.

امام ششم فرمود کیست که چهار خصلت را براى من عهده دار شود تا من چهار خانه در بهشت براى او تعهد کنم؛ هر که انفاق کند و از فقر نهراسد و از جانب خویش بمردم انصاف دهد و در جهان سلام را آشکار کند و با اینکه حق هم با وى باشد مجادله را ترک کند.

هر که داراى چهار خصلت باشد خدا در بهشت خانه‏اى برایش بسازد-

امام پنجم فرمود هر که چهار خصلت دارد خدا در بهشت براى او خانه‏اى بسازد، کسى که یتیم را مأوى دهد و بر بیچاره ترحم کند و با پدر و مادر خود مهر ورزد و با بنده خود ارفاق کند.

هر که از چهار خصلت کنار باشد بهشت دارد.

رسول خدا فرمود هر کدام از امتم از چهار خصلت کنار است بهشت دارد، از سرگرمی به  دنیا و پیروى دلخواه و شهوت شکم و شهوت جنسی هر کدام از زنان امتم از چهار خصلت کنار باشند بهشت دارند، ناموس خود را حفظ کند فرمان شوهرش را ببرد نماز پنجگانه را بگذارد و ماه رمضانش را روزه دارد.

چهار خصلت در هر کس باشد در پناه خداست-

رسول خدا فرمود چهار خصلت است که در هر کس باشند خدا بال حمایت خود را بر او بگستراند و او را ببهشت برد، حسن خلقى که با آن در میان مردم زندگى کند، دلجوئى از کسى که بلا دیده، مهربانى با پدر و مادر، نیکى با بنده خود که زیر دست اوست‏

خداى عز و جل از چند چیز چهار را برگزیده‏

رسول خدا فرمود خداى تبارک و تعالى بجهان نظر بازرسى نموده و از هر چیز چهار شماره برگزیده، از فرشتگان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت را برگزیده، از پیغمبران مرسل صاحب شمشیر، ابراهیم و داود و موسى و مرا بر گزیده از خانواده‏ها چهار شماره برگزیده و فرموده، خدا برگزیده آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را در جهانیان (در سوره آل عمران آیه 23) و از شهرها برگزیده چهار تا و فرموده‏ وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ وَ طُورِ سِینِینَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ‏ تین مدینه است و زیتون بیت المقدس و طور سینین کوفه و بلد امین شهر مکه و از زنان چهار تن را برگزیده مریم، آسیه، خدیجه، فاطمه و از اعمال حج چهار را برگزیده، قربانى کردن و فریاد بلند، احرام و طواف، از ماهها چهارتا برگزیده که شهرهاى حرامند، رجب، شوال، ذى قعده و ذیحجه از روزها چهار تا برگزیده روز جمعه و ترویه (هشتم ذیحجه) و روز عرفه و عید قربان.

چهار خصلت دل را بمیرانند

رسول خدا فرمود چهار خصلت دل را بمیرانند، گناه‏روى گناه هم صحبتى بسیار با زنان، مجادله با بی خرد که پشت سر هم میگوید و حق را نمی پذیرد و همنشینى با مردگان، عرض شد یا رسول اللَّه مردگان کیانند؟ فرمود هر ثروتمند خوش‏گذرانى است.

به چهار خصلت از طب بی نیاز توان شد-

امیر مؤمنان على بن ابى طالب (ع) بفرزندش حسن فرمود، پسر جانم چند خصلت بتو یاد دهم که بواسطه آنها از طب بى‏نیاز شوى؟ عرض کرد چرا یا امیر المؤمنین فرمود تا گرسنه نباشى دست بخوراک دراز مکن، تا هنوز رغبت بخوردن دارى دست بازگیر، هر چه میخورى خوب بجو، چون خواستى بخوابى قضاى حاجت کن، چون این چهار را بکار بستى از طب بى‏نیاز میشوى.

روز قیامت آتش بر چهار کس حرامست-

رسول خدا فرمود بشما خبر ندهم که فرداى قیامت آتش دوزخ بر چه کس حرامست؟ عرض شد چرا یا رسول اللَّه فرمود به شخص فروتن، اجتماعی، سازگار و ساده.

همه دانش مردم در چهار جمله است-

سفیان بن عیینه گوید از امام ششم شنیدم میفرمود همه دانش مردم را در چهار جمله دریافتم یکم آنکه پروردگارت بشناسى دوم آنکه با تو چه کرده؟ سوم آنکه بدانى از تو چه خواسته چهارم آنکه بدانى چه چیز تو را از دین بیرون می برد.

براى امت در چهار چیز حق لازم مى‏شود-

پیغمبر فرمود براى امت من در چهار چیز حق لازم مى‏شود توبه‏کننده را دوست دارند، بر بیچاره ترحم میکنند، احسان‏کننده را یارى میکنند براى گنهکار آمرزش درخواست میکنند.

جهاد چهار قسم است

فضیل بن عیاض گوید از امام ششم پرسیدم که جهاد سنت پیغمبر است یا از جانب خدا فرض شده؟ فرمود جهاد بر چهار وجه است دو تاى آن فرض است یکى سنتى است از پیغمبر که امر واجبى است و یک قسم آن هم سنت است بطور مطلق یکى از آن دو قسم فرض اینست که‏شخص با نفس خود براى ترک گناهان مبارزه کند و این بزرگترین جهاد است دوم مبارزه با کفارى که همسایه سر حدى اسلامند فرض لازمست (چون خدا در سوره توبه میفرماید با آن کفارى که همجوار شما هستند بجنگید) اما جهادى که سنت است و شرط آن اینست با فرض انجام شود همانا نبرد با دشمن دین است که بر همه فرض است و اگر آن را واگذارند عذاب بآنها فرود آید و آن عذاب همه امت را فرا گیرد ولى باید امامى باشد که فرمانده امت گردد و با امت بسر دشمن بتازد و با آنها نبرد کند و اما جهادى که همیشه سنت است هر دستور نیکى است که شخص آن را بپا دارد و در رواج آن مبارزه کند و کار و کوشش در آن کار نیک بهترین کارها است زیرا زنده کردن کار نیکى است، پیغمبر فرمود هر کس دستور نیکى بگذارد ثواب آن را می برد و برابر ثواب هر کس در پیروى وى بدان عمل کند میبرد بدون آنکه از ثواب پیروان چیزى کم شود.

چهار خصلت از هر چه بهتر باشد

امام پنجم یا ششم فرماید که سلیمان بن داود گفت هر چه بمردم داده شده و نشده بما داده‏اند و هر چه مردم دانند و ندانند بما آموخته شده با این وصف ما دریافت نکردیم چیزى که بهتر باشد از ترس از خدا در پنهان و پیدا و ازمیانه روى در ثروتمندى و درویشى و گفتار حق در خشنودى و خشم و زارى پیش خداى عز و جل در هر حال.

چون چهار گناه آشکار و بسیار شوند چهار عقوبت آشکار شوند-

امام ششم فرمود چون چهار گناه شایع شوند چهار سختى پدید گردد، چون زناکارى آشکار گردد زمین لرزه پدید آید و چون زکات ندهند چهارپایان از میان بروند و چون قاضى به نا حق حکم دهد باران ازآسمان بند آید و چون عهد امان کفارى که در پناه اسلامند شکسته شود مشرکان بر مسلمانان پیروز شوند.

چهار چیز نشانه بدبختى است

رسول خدا فرمود از نشانه‏هاى بدبختى خشگى چشم، سختى دل، حرص بسیار در طلب روزى، اصرار بر گناه است.

خدا همه سخنها را براى آدم در چهار کلمه جمع کرد-

رسول خدا از پروردگار خود روایت کرده فرمود چهار خصلت است که یکى از من است و یکى از تو، یکى میان من و تو و یکى میان تو و بندگانم، آنچه براى منست اینست که مرا بپرستى و یگانه دانى، آنچه براى تو است آنست که کارهاى نیکت را پاداش دهم و اما آنچه میان من‏و تو است اینست که تو درخواست بدهى و من اجابت کنم و اما آنچه میان تو و بندگان من است این است که براى آنان بپسندى آنچه براى خود می پسندى

با چهار کس رفاقت مکن

امام پنجم فرمود به چهار کس نزدیک مشو و با آنها برادرى مکن، احمق و بخیل و ترسو و دروغگو، اما احمق میخواهد بتو سودى رساند و از روى نفهمى تو را ضررمند میکند، بخیل از تو میگیرد و بتو نمیدهد، ترسو در موقع نیاز از تو و از پدر و مادر خود میگریزد، دروغگو گاه هم که راست میگوید نتوان باور کرد.

در باره علم چهار کس ثواب میبرند-

امام ششم فرمود که پدرم میگفت علم خزینه‏ها دارد که کلیدهایش پرسش است، بپرسید خداوند شما را رحمت کند که در باره علم چهار کس ثواب میبرند پرسنده و پاسخ دهنده و شنونده و دوستان آنان.

چهار نماز را در هر وقت مى‏توان خواند-

امام پنجم فرمود چهار نمازند که در هر ساعت مى‏توان خواند نماز قضا، دو رکعت نماز طواف واجب، نماز کسوف، نماز میت، اینها نمازهائی اند که وقت شبانه روزى ندارند، هر وقت شب و روز سبب آن‏ها موجود شد میتوان آن‏ها را خواند.

چهار چیز است که مزاج را معتدل کند-

امام ششم فرمود چهار چیز مزاج را معتدل کنند انار ، غوره خرماى پخته، بنفشه، کاسنى.

در تره چهار خصلت است

در باره تره از امام ششم پرسش شد، فرمود تره بخور که در آن چهار خصلت است، دهن را خوش‏بو کند بادها را براند، بواسیر را علاج کند و کسى که بر آن مداومت کند از خوره در امان باشد.

نشانه فشار خون چهار است

خارش تن، شرى در پوست بدن، چرت گرفتن و گیجى سر.

چهار خصلت خوى پیغمبرانست

امام ششم فرمود صبر و نیکى و حلم و خوش خلقى از روش پیغمبران است.

نماز تمام خواندن در چهار جا از گنجینه دانش خدا است

امام ششم فرمود از گنجینه دانش خدا تمام خواندن نماز است در چهار جا، در حرم خداى عز و جل که مسجد الحرام مکه است، در حرم رسول خدا که مسجد مدینه است و در حرم امیر المؤمنین که مسجد کوفه است و در حرم حضرت امام حسین در کربلا.

چهار سوره است که سجده دارند

امام ششم فرمود چهار آیه در چهار سوره قرآن که مشهور به عزائم هستند سجده واجب دارند. سوره فصلت آیه37، سوره نجم آیه 62، سوره سجده آیه 15، سوره علق آیه 19.

هیچ بنده روز قیامت قدم از قدم برندارد تا از چهار چیز از او پرسش شود

امام یکم فرمود رسول خدا فرمود در روز قیامت هیچ بنده‏اى قدم بر ندارد تا پرسش شود، عمر خود را در چه گذرانیده؛ جوانى خود را صرف چه کرده، دارائى خود را از کجا آورده و در چه خرج کرده و دوستى ما خاندان را در دل پرورده یا نه؟

اول کسانى که ببهشت میروند

امام یکم فرماید برسول خدا از حسد برندگان خود گله کردم فرمود یا على خشنود نیستى اول کسى که به بهشت میروند من و تو و فرزندان ما در پشت سر و پیروانمان از راست و چپ باشند؟

خواب چهار گونه است

فرمود خواب چهار گونه است، پیغمبران به پشت می خوابند ، مؤمن به پهلوى راست برابر قبله می خوابد پادشاهان و شاهزادگان به پهلوى چپ می خوابند که آنچه خورده‏اند بر آن‏ها گوارا باشد، شیطان و برادرانش و هر دیوانه و دردمندى برو میخوابد و شکم خود را بزمین میچسباند.

چهار چیز بیهوده روند

امام یکم هم از پیغمبر (ص) همین مضمون را روایت کرده، امام ششم فرمود چهار چیز هدر شوند دوستى بى‏وفایان، احسان بکسى که شکر نکند، آموزش کسى که گوش شنوا ندارد، رازى که سپرده شود بکسى که راز دار نیست.

 

 

/ 0 نظر / 84 بازدید