خصلتهای یگانه از کتاب شیخ صدوق (ره)

هیچ چیز بزندان طولانى از زبان سزاوارتر نیست‏

امیر المؤمنین فرمود زبان خود را از همه چیز بیشتر زندانى کنید

همیشه مرد مسلمان نیکوکار نوشته مى‏شود تا خاموش است‏

از امام ششم روایت شده که بنده مؤمن تا خاموش است نیکوکار نوشته مى‏شود و چون سخن گفت اگر خوب بگوید نیکو کار نوشته مى‏شود و اگر نه بدکار.

چون مؤمنى با مؤمنى مصافحه کند بیگناه از هم جدا شوند.

امام پنجم فرمود چون مؤمنى با مؤمنى مصافحه کند بدون گناه از هم جدا شوند.

یک خصلت روزى را فراوان کند ابى عوف عجلى گوید

از امام ششم شنیدم که میفرمود دست شستن پیش از غذا و بعد از آن روزى را فراوان
میکند.

اولین تحفه‏اى که بمؤمن عطا مى‏شود

اسحق بن عمار گوید بامام ششم عرض کردم اول تحفه‏اى که بمؤمن عطا مى‏شود چیست؟ فرمود آمرزش کسانیست که جنازه او را تشییع میکنند»

خصلتى است که هر که عمل کند خیر خانه ‏اش فراوان مى‏شود

امیر المؤمنین فرمود هر کس میخواهد خیر خانه ‏اش فراوان شود باید پیش از خوراک
دستش را بشوید.‏

حرمت مؤمن از کعبه بزرگتر است‏

امام ششم فرمود حرمت مؤمن از کعبه بزرگتر است.

هدیه کینه را میبرد

امام ششم فرمود هدیه پیش از حاجت خوبست، فرمود بهم هدیه بدهید تا دوست هم
باشید زیرا هدیه کینه‏ ها را میبرد.

بهتر از بهتر یک خصلت است‏

امام دوم فرمود بهتر نیکوئیها حسن خلق است.

یک خصلت نصف دین است‏

رسول خدا فرمود حسن خلق نصف دین است‏.

شخصى به یک خصلت وارد بهشت مى‏شود

رسول خدا فرمود بنده‏اى وارد بهشت مى‏شود بواسطه یک شاخه خارى که در سر راه
مسلمانان بوده و آن را پاک کرده است.

 

/ 1 نظر / 49 بازدید